کدهای ژئوپلتیک در روابط ایران و آذربایجان

کدهای ژئوپلتیک در روابط ایران و آذربایجان

ويژگي مهم نقش متغيرهاي ژئوپليتيك در شكل گيري روابط ميان كشورها دير پا بودن و ثبات آن در طول زمان است، اين امر برخلاف نقش متغيرهاي سياسي است كه در طول زمان دچار تغيير و دگرگوني ميشوند. در واقع روابط مبتني بر متغیرهای ژئوپليتيك بر پايه جغرافيا و روابط مبتني…