جمهوری آذربایجان زرنگ بود یا ایران نخواست؟

جمهوری آذربایجان زرنگ بود یا ایران نخواست؟

و مهم‌ترین ارکان موسیقی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به نام جمهوری آذربایجان ثبت شده است. این موضوع در روزهای گذشته باعث اعتراض بسیاری از موسیقی‌دانان و اهالی موسیقی شده و برخی هم می‌خواهند علیه این تصمیم به مجامع جهانی اعتراض کنند. "باید به حال ما و دولت ما گریه…