استفاده شورای عالی انقلاب فرهنگی از عبارت «جمهوری آران» در مصوبه ای تاریخی

استفاده شورای عالی انقلاب فرهنگی از عبارت «جمهوری آران» در مصوبه ای تاریخی

نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مسئله تغییر خط زبان ترکی در آران (‌آذربایجان شوروی)(‌مصوب دویست و سی و ششمین جلسه مورخ 69.11.2 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‌شماره .3552‌دش - تاریخ 69.11.9‌شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارش کارشناسی مبسوطی که در مورد مسئله تغییر خط زبان ترکی…