الحاق تالش-مغان به ایران؛ تغییر نام جمهوری؛مراجعه به رای اهالی نخجوان

الحاق تالش-مغان به ایران؛ تغییر نام جمهوری؛مراجعه به رای اهالی نخجوان

در 1918 پس از فروپاشی سئیم (پارلمان جمهوری فدراتیو جنوب شرق قفقاز متشکل از تاتارها،ارمنستان، گرجستان) سه دولت مستعجل در جنوب قفقاز در خلاء ناشی از روسیه تزاری و تثبیت اقتدار بلشویک ها، ظاهر شدند. تاتارهای مسلمان شمال ارس، در ابتدا در تفلیس کشوری مستعجل تحت قیمومت عثمانی ها و…

قفقاز را دریابیم،به مناسبت یکصدمین سال سقوط حکومت مستعجل مساوات/ برهان حشمتی

قفقاز را دریابیم،به مناسبت یکصدمین سال سقوط حکومت مستعجل مساوات/ برهان حشمتی

امروز یکصدمین سالروز  واقعه ای است که طی آن در 27 آوریل 1920 ، اراضی  موسوم به جمهوری آذربایجان داوطلبانه به ارتش سرخ شوروی تحویل داده شد. این روز در تقویم رسمی جمهوری آذربایجان به عنوان روز سقوط "جمهوری خلق آذربایجان" ( یا جمهوری دموکراتیک آذربایجان) ثبت شده است. یکصد…