شیخ محمد خیابانی مبارزی وطنخواه در راه حاکمیت ملی/ افشین جعفرزاده

شیخ محمد خیابانی مبارزی وطنخواه در راه حاکمیت ملی/ افشین جعفرزاده

جنبش ملی مشروطیت ایران در فراز و نشیب های خود چهره های گوناگونی را آفرید. یکی از آنها شیخ محمد خیابانی بود. خیابانی که زاده خامنه در۱۲۵۹ خورشیدی در پیرامون تبریز بود، به دلیل سکونت در محله خیابان به خیابانی معروف شد. به تحصیل علوم دینی پرداخت و از دانش…