روایت رسمی در باکو، روز اشغال باکو توسط قشون عثمانی را “روز آزادی” می نامد

روایت رسمی در باکو، روز اشغال باکو توسط قشون عثمانی را “روز آزادی” می نامد

آذر علی اف : به علت وجود بحران هویت سیاسی در جمهوری آذربایجان، بسیاری از مناسبت های تاریخی مثل 27 آوریل یا 28 آوریل 1919 ( روز سقوط جمهوری مساواتی ها با ورود نیروهای اعزامی حکومت بلشویک  مسکو تحت فرماندهی نریمان نریمان اف) و 15 سپتامبر 1918 ( روز اشغال باکو…