نگاهی به کتاب فصل های تاریکی

نگاهی به کتاب فصل های تاریکی

 به بازتاب اثرات،اخبار و تاثیرات این حادثه تاریخی در ادبیات فارسی پرداخته است.ولی نباید پنداشت که حوزه پرداخت این اثر محدود به ادبیات می باشد.در این اثر می توان تاریخچه ای از بخش هایی از تاریخ دوران قاجار و سابقه ای از دست اندازی های روس به مرزهای شمالی ایران…