استاد کیکاووس جهانداری به اغماء رفت

استاد کیکاووس جهانداری به اغماء رفت

به ترجمه سفرنامه های اروپایی دوره صفوی و ترجمه آثار مهم آلمان مانند کتاب والتر هینتس به نام "دولت ملی در ایران و ظهور صفویه" ، سفر نامه کمپر و... اشاره کرد.استاد کیکاووس جهانداری متولد 1302 بوده و دهها اثر از وی منتشر شده است که هر یک چراغی پر…