افشای پشت پرده جوک های ضد ترک در شبکه های اجتماعی/ تلاش باند پان ترکیسم برای ترویج جوک های ضدآذربایجانی

افشای پشت پرده جوک های ضد ترک در شبکه های اجتماعی/ تلاش باند پان ترکیسم برای ترویج جوک های ضدآذربایجانی

آگاه سازی جامعه در قبح جوک های قومی صورت گرفت که خوشبختانه باعث کاهش این جوک ها به ویژه در حوزه آذری گردید.از سوی دیگر باند نفرت پراکن قومی در آذربایجان طرح این جوکهای را مظهری از ستم می داند و از این رو علاقه ای به برچیده شدن آن…