یکسال حبس تعزیزی،مجازات تجزیه طلبی در ایران!

یکسال حبس تعزیزی،مجازات تجزیه طلبی در ایران!

پیشینه کیفری مرتبط با همین جرم- را پس از چند سال کش و قوس تنها به یکسال حبس متهم کرده است.بر اساس دادنامه دادگاه این عامل بیگانه با باندهای تجزیه طلب خارج از کشور ارتباط سازمان یافته داشته و برنامه های خود را با آنها هماهنگ می کرد.هم چنین بر…