زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری ملت‌سازی در عصر استالین و میراث تاریخ‌نگاری آن

زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری ملت‌سازی در عصر استالین و میراث تاریخ‌نگاری آن

به واقع روزگار استالین، جولانگاه این گفتمان آمرانه بود.دانش تاریخی برآمده از این گفتمان، انبوهی از سوءتفاهم‌های تاریخی را در تاریخ‌نگاری مردمان آسیای مرکزی عصر شوروی به بارآورد که نتایج آن امروزه نیز به چشم می‌خورد. برای سنجش مدعای فوق کندوکاوی در زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری این گفتمان که برآمده از…