نقدی بر مقالات حسن محدثی در دفاع از جواد میری

نقدی بر مقالات حسن محدثی در دفاع از جواد میری

حسن محدثی در یکی از سایت های تجزیه طلب چنین نوشته است:"این پایگاه اینترنتی هم‌چنین با انتشار مطلبی از نویسنده‌ای ناشناخته به نام عارف ششگلانی (که یحتمل اسم مستعار است)، سوابق تحصیلاتی و دانش‌گاهی دکتر سیدجواد میری را زیر سؤال برده تا از این طریق او را یک فرد متقلّب…