بازنمایی کارتوگرافیک داعش؛ داعش و پیگیری اهداف در قالب نقشه‌های جغرافیایی

بازنمایی کارتوگرافیک داعش؛ داعش و پیگیری اهداف در قالب نقشه‌های جغرافیایی

کوچک‌سازی و از همه مهم‌تر، برساخت واقعیت، خیلی زود مورد توجه جست‌وجوگران قدرت قرار گرفت و نتیجۀ آن در قالب نقشه‌های تخیلی و جغرافیای فانتزی از سرزمین‌های ناشناخته و ساکنان وحشی آنها، هنوز در موزه‌های معتبر دنیا، قابل مشاهده است.در میانۀ نیمۀ دوم قرن بیستم، کمتر کسی گمان داشت که…