خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

عساکره توسط شهروندان پرداخت شده است.به گزارش آذریها یونس عساکره دست فروش عرب زبانی بود که در اهواز خودکشی کرد. چند روز پس از آن در پی تعارضات سیاسی با سعودیها، گروههای و لابی های وابسته به اسرائیل و عربستان مانند لیبرالهای تقاطع،مهدی جلالی تهرانی، مهدی خلجی، بی بی سی…