سه استانی که ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند

سه استانی که ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند

اقتصاد ایرانی: درآمدهای استانی شامل تمامی مالیات های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در استان ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که در استان ها وصول می شود و به خزانه معین…