احیای دریاچه ارومیه،در گرو خشکاندن کردستان؟

احیای دریاچه ارومیه،در گرو خشکاندن کردستان؟

 دریاچه ارومیه و مرگ کردستان را به دنبال خواهد داشت».به گفته وی، شهر سنندج در شرایط بحرانی آب قرار دارد و هم اکنون «از قسمت مرده سد برای تامین آب سنندج استفاده می‌شود و این حاکی از بحران آب در این شهرستان است».بیگلری با اشاره به اینکه حداقل ۵۰ درصد…