جوسازی «مهدی خلجی» علیه سیدجواد طباطبایی

جوسازی «مهدی خلجی» علیه سیدجواد طباطبایی

حکایت کسانی که در سال های گذشته به ویژه پس از 1388 تحت عناوین مختلف همچون پژوهشگر، محقق و... در بنیادها و اتاق های فکر امریکایی مشغول به کار شدند، حکایت عجیبی است. اگر پیش از انقلاب اسلامی بیشتر مخالفان رژیم سیاسی ایران از ایدئولوژی چپ پیروی می کردند، ولی…