«حزب دموکراتیک ملیت های ترکیه»، پرچم جمهوری باکو را جمع‌آوری کرد

«حزب دموکراتیک ملیت های ترکیه»، پرچم جمهوری باکو را جمع‌آوری کرد

«آذریها» این حزب که کنترل شهرداری و پارلمانی شهرهای شرق و جنوبشرق را در اختیار دارد، به زودی با جمهوری خودمختار نخجوان همسایه خواهد شد. ترکیه در حالی به سمت انتخابات زودرس می‌رود که در چندماه گذشته درگیری جنگ داخلی در مناطق جنوب‌شرقی بوده است. اکنون با فروکش کردن اختلافات…