نگاه عربی به خواجه نصیرالدین طوسی در گوگل / مهرداد فرهمند

نگاه عربی به خواجه نصیرالدین طوسی در گوگل / مهرداد فرهمند

 های عربی خبرساز شد و چه در تیتر و چه در متن، عنوان "فارسی" در کنار نام این دانشمند برجسته نشست و تآکید شد که جستجوگر گوگل، فلک شناسی فارسی را گرامی داشته است، حال آنکه سنت رایج جهان عرب این بوده که در نام بردن از دانشمندان مسلمان، بویژه…