دکتری کیلیویی چند؟

دکتری کیلیویی چند؟

به عنوان پیشوند و پسوند القاب دولتی ها قرار داشت.با وقوع انقلاب اسلامی اما از آنجا که شعار اصلی رهبر و مردم انقلابی ایران برابری و برادری بود، تنها لقب و پیشوند مورد استفاده برای تمام رده های مسئولیتی تنها به "برادر" و "خواهر" محدود می شد.با آغاز جنگ نیز…