انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

در خصوص ترکیه، ترکمن های عراق، سیاست ایران در قره باغ،ادبیات و فولکور محلی آذربایجان، بررسی افکار و اندیشه های محمد جواد هیات و معرفی کتاب دومین شماره خود را عرضه کرده است.پرونده ویژه شماره اخیر نیز به مسئله فرقه دموکرات پیشه وری اختصاص دارد که به دلیل تقارن زمانی…