دانشسرای تبریز،کانون دانش آذربایجان/افشین جعفرزاده

دانشسرای تبریز،کانون دانش آذربایجان/افشین جعفرزاده

برای اهالی فرهنگ مدار تبریز ، ساختمان دانش سرا یاد اور رخداد های بسیاری است. جایگاه این بنا پیشتر میدان مشق اشغالگران روسی بود. دربخش مرکزی تبریز در نزدیکی کاخ استانداری وکتاب خانه ملی تربیت و شمال شرقی میدانی به همین نام، محلی است که دانشسرای تبریز در آن قرار…