زبان مادری و میهن مادری/داوود دشتبانی

زبان مادری و میهن مادری/داوود دشتبانی

  روز چهارشنبه سوم اسفند گفتگوی با پروفسور کاتلین هوگ، استاد زبان شناسی دانشگاه استرالیای جنوبی در صفحه 19 روزنامه شرق درج شده بود. مناسبت این گفتگو روز 21فوریه بود که از سوی سازمان یونسکو  به عنوان روز جهانی زبان مادری معرفی شده است؛ پاره ای از مدعاها در مقدمه…