درگذشت صدر فرقه دموکرات در باکو و سکوت معنادار جریان های پان ترکیست

درگذشت صدر فرقه دموکرات در باکو و سکوت معنادار جریان های پان ترکیست

در سال 1339 به دستور مسکو در حزب توده ایران ادغام شد و عده ای فرقوی ها د هیئت اجرائیه حزب توده عضویت پیدا کردند. کیانوری سیاست های جدید حیدرعلی اف (زمانی که به ریاست ک.گ.ب جمهوری سوسیالیستی آذربایجان رسید) را منشاء این تفکر معرفی می کند. البته فرقه محافل مخصوص…