آنچه نباید کرد؟! جنجال پیرامون اظهارات منسوب به دستیار رئیس جمهور

آنچه نباید کرد؟! جنجال پیرامون اظهارات منسوب به دستیار رئیس جمهور

روشنی همچون پاسداری از امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی و رفع نیازها و برآوردن مطالبات مشروع تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد به شدت ضروری و مهم است. فردی هم که به این سمت منصوب شده از دولتمردانی است که واجد ویژگی های لازم جهت پیشبرد برنامه های…