نوعثمانی‎گری حزب عدالت و توسعه و روح ترکان جوان

نوعثمانی‎گری حزب عدالت و توسعه و روح ترکان جوان

عنوان پیروزی اسلام گرایی و ارائه الگوی مردمسالاری دینی و بازگشت جامعه ترکیه به سوی دین تعبیر کرد و این تصور را در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران دامن زد که با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه سیاست هایی همسو با ایران را در منطقه و جهان اسلام…