دمکراسی خواهی در داخل میهن/در پاسخ مجید محمدی

دمکراسی خواهی در داخل میهن/در پاسخ مجید محمدی

 است و ربطی به دین و مذهب هم ندارد و چه بسیارانند سربازان ایرانی باغیرت که از ادیان و مذاهب متفاوت بودند و طی 8 سال جنگ از آب و خاک ایران، دفاع کردند و نیازی هم به ادبیات ایدئولوژیک نداشتند؛ عشق شان حرمت خاک پاک وطن شان بود و…