سفیر ایران در باکو: دولت جمهوری آذربایجان فعالیت جریانهای قوم گرا را ممنوع کرده است!

سفیر ایران در باکو: دولت جمهوری آذربایجان فعالیت جریانهای قوم گرا را ممنوع کرده است!

گفته است که دولت باکو هر گونه فعالیت ضدایرانی را در باکو ممنوع ساخته است.وی در پاسخ به شایعه پردازی نشریات باکو در خصوص روابط تهران- ایروان نیز گفت که ایران با ارمنستان همسایه است و روابط عادی دارد همانطور که با باکو روابط عادی دارد. با توجه به فرا رسیدن…