بی اخلاقی اخلاق گرایان در حق استاد جواد طباطبایی: نگاهی به یک گفتگو

بی اخلاقی اخلاق گرایان در حق استاد جواد طباطبایی: نگاهی به یک گفتگو

هومان دور اندیش پرسش هایی از مصطفی ملکیان در رابطه با مهرنامه کرده و پاسخ هایی بس شگفت از دهان استاد بیرون آمده است. نگارنده خود شاگرد ملکیان بوده ام و قدرت او در نقد را می شناسم و می دانم چه مقدار در نقد، دقیق و ریز بین  به…