ینی مساوات: باکو مدل دینی ترکیه را برای جمهوری آذربایجان برمی گزیند

ینی مساوات: باکو مدل دینی ترکیه را برای جمهوری آذربایجان برمی گزیند

روزنامه يني مساوات در گزارشي در خصوص کاهش اختيارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزايش اختيارات «کميته دولتي امور گروه هاي ديني » نوشت : « (جمهوري) آذربايجان مدل ترکيه را اعمال مي کند، فعاليت ديني در سطحي وسيع تحت کنترل (مستقيم) دولت قرار خواهد گرفت، رييس اداره مسلمانان قفقاز از…