فرمانده سابق نیروهای مسلح ترکیه: ترکیه برای حل بحران شمال سوریه باید از دولت اسدحمایت کند

این منطقه از جانب ۳ گروه تصرف شده است. یک منطقه بسیار کوچکی از شمال سوریه در اختیار نیروهای دولت مرکزی قرار دارد. یک منطقه بزرگ در اختیار نیروهای نظامی داعش است و یک قسمت بزرگتر نیز در اختیار نیروهای نظامی کرد YPG شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD)…