دولت‌ستیزی و وطن‌گریزی در میان ایرانیان

دولت‌ستیزی و وطن‌گریزی در میان ایرانیان

«استبداد ایرانی» یاد می‌کنند که نشان از این واقعیت دارد که در فرهنگ سیاسی ایرانیان باور و پایبندی به اطاعت از قوانینْ پایین و به همین میزان سطح و مبنای مشروعیت حکومت‌ها نازل بوده است. اگرچه ستیز بین حکومت و مردم را نمی‌توان خصلتی منحصر به جامعة ایرانی دانست، لیکن…