سفیر اسرائیل در باکو بر افزایش مناسبات دو طرف تاکید کرد

جمهوري باکو اعلام کرد:« فاضل محمدوف، وزير ماليات جمهوري آذربايجان در اين ديدار گفت : فضاي تساهل و چندفرهنگ گرايي در جمهوري آذربايجان ريشه هاي عميقي دارد و تصادفي نيست که الهام علي اف ، رييس جمهوري آذربايجان سال 2016 را به عنوان سال «چندفرهنگ گرايي» در جمهوري آذربايجان اعلام…