بررسی مولفه های دکترین “عمق استراتژیک” داوداوغلو و تأثیر آن بر سیاست منطقه ای ترکیه

بررسی مولفه های دکترین “عمق استراتژیک” داوداوغلو و تأثیر آن بر سیاست منطقه ای ترکیه

هایی چون سیاست خارجی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا، جهت گیری آن نسبت به آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی و آفریقایی کاملاً محسوس است. اما به عقیده اکثر کارشناسان، بررسی سیاست خارجی ترکیه بدون پرداختن به اعتقادات و نظرات شخصی احمد داود اوغلو وزیر خارجه این کشور چندان مفید…