شبکه سحر مستند حیدر علیُف را پخش کند تا باکو نتواند نسل جوان را فریب بدهد!

شبکه سحر مستند حیدر علیُف را  پخش کند تا باکو نتواند نسل جوان را فریب بدهد!

اسماعیل شعبان، عضو " شورای اقوام" ریاست جمهوری روسیه و از روسای جمعیت دیاسپورای تالشان در روسیه می گوید علت اصلی ترس و نگرانی باکو از مستند "حیدر علی اف" که باکو محرمانه از تهران خواستار عدم پخش آن از شبکه سحر شده است، افشاء شدن چهره دروغین پان ترکیسم…