تحلیل «رابرت کاپلان» در مورد حکومت نادرشاه افشار

تحلیل «رابرت کاپلان» در مورد حکومت نادرشاه افشار

«نیروهای جغرافیا با آن که غیر قابل مقاومت و طاقت فرسا به نظر می‌رسند اما به میزان زیادی بر یک رشته متکی می‌باشند. برای مثال داستان نادرشاه، فاتح با استعداد پس از دوران صفوی در قرن هیجدهم را در نظر بگیرید. نادرشاه از خراسان در شمالشرقی ایران شروع کرد و…