در مناظره داریوش رحمانیان و حسن حضرتی مطرح شد: چالش تاریخ و علوم انسانی

در مناظره داریوش رحمانیان و حسن حضرتی مطرح شد: چالش تاریخ و علوم انسانی

محسن آزموده، اعتماد: مشهور است كه ايرانيان همواره به تاريخ خود افتخار مي كنند و در هر محفل و ضيافتي از افتخارات تاريخي خود داد سخن سر مي دهند. پس عجيب است و صد البته دردناك كه جايگاه رشته تاريخ در دانشگاه هاي ما چنين خوار و خفيف است، تا…