راز بقاء؛ در جستجوی رستاخیز فرهنگی خراسان

راز بقاء؛ در جستجوی رستاخیز فرهنگی خراسان

مسلمانان) پرسشي را مطرح نموده كه ديري است پژوهندگان تاريخ ايران را به خود مشغول داشته، و آن اينكه چرا در ايران كه، با يك استثناء،1 نزديك به هزار سال از سدۀ پنجم تا پانزدهم (يازدهم تا بيستم ميلادي) زير فرمانروايي امرا و پادشاهان ترك يا ترك‌زبان به‌سر برده و…