روایت روزنامه های وقت از سری جنایت های صفر قهرمانی

روایت روزنامه های وقت از سری جنایت های صفر قهرمانی

  "ساعت 7 بعد از ظهر هنگامیکه آقای موسوی دادستان محترم تبریز از خیابان پهلوی روبرو گاراژ امید عبور می نمود، (صفر) قهرمانی که از لیدرهای پست فطرت و بی شرافت حزب توده است، از اتومبیل پیاده شده، به نزدیک دادستان آمده برای ایشان خطابه کرده می گوید: " مگر…