اموال ضراب در باکو مصادره می شود!

اموال ضراب در باکو مصادره می شود!

«باکو پست» نوشت : « ممکن است شبکه تجاري رضا ضراب در ترکيه و ايران و جمهوري آذربايجان فرو بپاشد. رضا ضراب در آمريکا به اتهام نقض تحريم مالي ايران و پولشويي محاکمه مي شود. اما، او با بازجويان به تفاهم رسيده و عليه آتيلا هاکان ، معاون رييس هيات…