منافع ملی ایران و کنوانسیون خزر:گفت و گو با نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر

منافع ملی ایران و کنوانسیون خزر:گفت و گو با نماینده ویژه ایران در  امور دریای خزر

  شرق، سالار سيف الديني: پيوستن ايران به کنوانسيون يا معاهده رژيم حقوقي درياي خزر (کاسپين) با واکنش هاي متفاوتي در سطح افکار عمومي روبه رو شد. بسياري نسبت به احتمال کوتاه آمدن ايران از حقوق قبلي خود در کاسپين اظهار نگراني کرده اند و آن را در تضاد با…