رنگین‌کمان اقوام ایرانی

وجود تنوعی از زبان‌ها و گویش‌ها و مذاهب، فرصت‌های زیادی را برای تمدن ایرانی مهیا کرده است.میراث تمدنی ما ایرانیان به انحای گوناگون وامدار همۀ ایرانیان، از جمله اقوام ایرانی است. در سدۀ گذشته و با تلاش برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز با همراهی بخشی از گروه‌های چپ…