متغیرهای دخیل در عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل

متغیرهای دخیل در عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل

ارائه داد.همچنين سفارت تركيه در تل آويو در همين سال گشوده شد و روابط برقرار شد. در اين حال هر چند روابط دو سويه در دهه هاي بعد گاه با فراز و نشيب هايي نه چندان جدي همراه بود، اما روابط همچنان برقرار بود تا اينكه در سال 1990 بعد…