شاعرانه ترین زبان جهان

شاعرانه ترین زبان جهان

 شمسی به عنوان یکی از موضوعات مهم روز در تغییر و تحولات آن دوره که به دوران رفرم و آغاز مدرنیسم معروف است مطرح بود. عده بسیاری از رجال مثل مرحوم تقی‌زاده و بسیاری از استادان دیگر مثل مرحوم دکتر حسابی طرفدار تغییر خط بودند و مقالاتی می‌نوشتند با این…