هویت عثمانی: ترک، مسلمان یا رومی؟/ اصلی ارگون

هویت عثمانی: ترک، مسلمان یا رومی؟/ اصلی ارگون

ملت‌های عثمانی در درون محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودشان می‌زیستند و تا حد قابل توجهی از خودمختاری برخوردار بودند؛ بدین معنی که آنها تا زمانی که توسط سلطان عثمانی پذیرفته می‌شدند می‌توانستند قوانینشان را تنظیم و مالیاتهایشان را جمع‌آوری و توزیع کنند.مسلمانان، اکثریت و ملت اصلی امپراتوری بودند و…