بازداشت رئیس شورای ریش سفیدان نارداران به دلیل صدور بیانیه علیه عربستان

بازداشت رئیس شورای ریش سفیدان نارداران به دلیل صدور بیانیه علیه عربستان

اجرای اوامر یک دولت خارجی متهم کرده است. وی پیش از این نیز به اتهام ارتباط با ایران بازداشت شده بود.کارشناسان بر این باور هستند که بازداشت این فعال سیاسی در ارتباط مستقیم با مناسبات جدید باکو- ریاض و افزایش نفوذ وهابیت در این کشور است. شورای ریش سفیدان نارداران…