فیلم هایی از شاهنامه برای کودکان و نوجوانان| رستم و اسنفدیار، زال و سیمرغ+دانلود

فیلم هایی از شاهنامه برای کودکان و نوجوانان| رستم و اسنفدیار، زال و سیمرغ+دانلود

پرورش افکار (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) با هداف آشناسازی نسل های جدید با شاهنامه و ادبیات آن انیمشین هایی را جهت استفاده کودکان و نوجوانان تهیه و تولید کرده است.آذربایجان نقش مهمی در  بقاء کشور، استوارسازی ادبیات و زبان فارسی به ویژه شاهنامه داشته  و دارد. اگر کوشش…