خاطرات «زیباری» از سالهای وزارت خارجه/ نفوذ ایران در عراق

خاطرات «زیباری» از سالهای وزارت خارجه/ نفوذ ایران در عراق

در سوریه استقبال کرد.ابراهیم جعفری، زمانی که نخست‌وزیر بود یک روز به من گفت درباره سوریه صحبت کنیم. او از من پرسید سوریه به لحاظ قدرت و نفت و علوم یا تکنولوژی و صنعت مگر چه دارد؟ بعد خودش گفت تنها سرمایه این کشور سیاست و اطلاعات است؛ یک نظام…