حق تعیین سرنوشت و سوء استفاده بنیادگرایی قومی از آن

حق تعیین سرنوشت و سوء استفاده بنیادگرایی قومی از آن

در نوشته ها و اعلامیه هایی که اخیرا از سوی برخی احزاب متعلق به جامعه سنی مذهب کردستان ایران منتشر شده است، تاکید زیادی بر مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت (در بعد خارجی و یا به مثابه حقی برای تجزیه طلبی) رفته است.بی تردید حق تعیین سرنوشت مهم ترین عبارتی…