مصدق و مسأله تدریس زبان‌های محلی در ایران

مصدق و مسأله تدریس زبان‌های محلی در ایران

به سیاست ملی تحلیل نمی‌شود. در سه مقطع حساس فرقه دموکرات و اشغال ایران توسط ارتش سرخ،کمیسیون سه جانبه، طرح ویژه سپهبد رزم‌آرا برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مهمتر از همه قطع ید انگلیس از صنعت نفت کشور شاهد این رویکرد بودیم.برخی از آرای مصدق در خصوص…